Algemene Verkoop – En Leveringsvoorwaarden

Accsys Technologies

1. Algemeen

1.1 – De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van goederen door ons aan een koper.

1.2 – In de onderhavige voorwaarden wordt onder een “koper” verstaan alle natuurlijke personen of rechtspersonen die, handelend als een (toekomstige) koper, klant of anderszins, onderhandelingen met ons aanvangt en/of één of meer contracten met ons aangaat betreffende de levering van goederen, ook indien meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen gezamenlijk handelen. De term “koper” omvat mede diens opvolgers, rechtverkrijgenden en bevoegde vertegenwoordigers. Verwijzingen naar “wij”, “onze” of “ons” in deze voorwaarden, worden geïnterpreteerd als verwijzingen naar Titan Wood B.V., handelend onder de naam Accsys Technologies.

1.3 – De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die door de koper worden gehanteerd is uitdrukkelijk uitgesloten.  Door ons opdracht te geven om goederen te leveren, doet de koper afstand van zijn recht om een beroep te doen op zijn eigen algemene voorwaarden, met als gevolg dat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle overeenkomsten die door ons worden aangegaan.  Alle andere voorwaarden die worden geïmpliceerd door handel, gewoonte, praktijk of handelsgebruik worden eveneens uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 – Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor ons indien en voor zover dat schriftelijk door ons is bevestigd.

1.5 – Indien een bepaling in een overeenkomst rechtens ongeldig blijkt te zijn, hebben wij het recht om die bepaling, met inachtneming van de aard en de inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop consensus is bereikt, de wederzijds bekende belangen van beide partijen evenals de overige relevante omstandigheden, te vervangen door een bepaling die niet onredelijk bezwarend is voor de koperen die de betekenis van de rechtens ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. De overige bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden blijven volledig van kracht.

1.6 – In geval van strijdigheden tussen vertalingen van de tekst van de onderhavige algemene voorwaarden, geldt de Engelse tekst.

1.7 – In geval van strijdigheden tussen de bepalingen van een overeenkomst die tussen ons en de koper is gesloten en de tekst van de onderhavige algemene voorwaarden, gelden de bepalingen van de overeenkomst.

2. Prijsopgaven

2.1 – Alle prijsopgaven, in welke vorm dan ook gepresenteerd, zijn geheel vrijblijvend, tenzij en voor zover wij schriftelijk hebben bevestigd dat de prijsopgave bindend is.

2.2 – Het doorsturen van een prijsopgave en/of (andere) documentatie en/of monsters verplicht ons niet om een order te aanvaarden of om leveringen te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.

2.3 – Alle prijsopgaven zijn geldig gedurende een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van deze prijsopgave.

2.4 – Wij hebben het recht om een inkooporder zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Overeenkomst

3.1 – Elke inkooporder of goedkeuring van een prijsopgave voor de inkoop van goederen van ons door een koper wordt geacht een aanbieding te zijn door de koper om goederen te kopen met inachtneming van de onderhavige algemene voorwaarden. Een inkooporder die door de koper wordt geplaatst, is pas door ons aanvaard nadat een schriftelijke orderbevestiging door ons is afgegeven of wanneer wij de goederen aan de koper leveren (al naargelang welke gebeurtenis eerder plaatsvindt). Een orderbevestiging die door de bevoegde personen binnen onze organisatie wordt afgegeven, resulteert in een bindende overeenkomst tussen ons en de koper.

3.2 – Wij hebben het recht om een order te weigeren of aan de levering van de goederen bepaalde voorwaarden te verbinden. Het feit dat wij in het verleden op regelmatige basis goederen aan de koper hebben geleverd, zal niet leiden tot de totstandkoming van een duurovereenkomst, een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, of enige andere overeenkomst van welke aard dan ook, tussen de partijen, noch betekent dit dat wij verplicht zijn om nieuwe orders te aanvaarden.

3.3 – Indien onze orderbevestiging onjuist is, dienen schriftelijke bezwaren binnen zeven dagen na de datum van de orderbevestiging door ons zijn ontvangen. Na deze termijn wordt de orderbevestiging geacht juist te zijn.

3.4  – Eventuele extra afspraken, regelingen of aanpassingen, evenals (mondelinge) afspraken, verklaringen en/of beloften die door ons personeel worden gedaan, of die namens ons zijn gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, zijn slechts bindend voor ons indien en voor zover deze afspraken, regelingen, aanpassingen en/of beloften schriftelijk door de bevoegde personen binnen onze organisatie worden bevestigd.

3.5 – Wij hebben te allen tijde het recht om de onderhandelingen met de koper te beëindigen en om eventuele prijsopgaven die zijn gedaan voordat een overeenkomst onder de onderhavige algemene voorwaarden is aangegaan in te trekken, zonder aansprakelijk te worden gehouden voor vergoeding van kosten, uitgaven of schade.

3.6 – Indien een overeenkomst is aangegaan conform de bepalingen van dit artikel, is de koper niet gerechtigd om deze overeenkomst eenzijdig op te zeggen.

3.7 – De koper garandeert dat de informatie die aan ons wordt verstrekt juist en volledig is. Eventuele tekortkomingen in de levering van goederen door ons die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie van de koper kunnen niet aan ons worden toegerekend. De koper is aansprakelijk voor de schade, daaronder begrepen extra kosten die voortvloeien uit deze onjuiste of onvolledige informatie.

3.8 – De koper is gehouden om steeds zijn redelijke medewerking te verlenen teneinde ons in staat te stellen om de overeenkomst, overeenkomstig onze verplichtingen daartoe, na te komen.

4. Prijzen

4.1 – Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, luiden onze prijzen af fabriek (Incoterms 2010) vanaf ons bedrijfsterrein, de feitelijke productielocatie of het magazijn, al naar gelang het geval (zoals bevestigd door het bedrijf), in Euro’s en exclusief BTW.   Schommelingen in wisselkoersen zijn voor rekening en risico van de koper.

4.2 – Wij kunnen, door kennisgeving aan de koper op elk moment tot 30 dagen voor de levering, onze prijzen verhogen om rekening te houden met een stijging van de kosten van de goederen die te wijten is aan een factor waarover wij geen controle hebben (met inbegrip van wisselkoersschommelingen, verhoging van belastingen en heffingen, en verhoging van arbeids-, materiaal- en fabricagekosten).

5. Betaling en zekerheid

5.1 – Wij kunnen de koper voor, bij of op elk moment na voltooiing van de levering factureren.

5.2 – Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum en dient in Nederland te worden verricht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  De koper heeft geen recht op opschorting, verrekening, aftrek of inhouding.

5.3 – Wij behouden ons het recht voor om voorwaarden te bieden die een specifieke betaling specifiëren tegen overgave van documenten op het moment dat de eigendomsoverdracht van de goederen heeft plaatsgevonden.

5.4 – Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat het verschuldigde bedrag op onze bankrekening is ontvangen. Alle kosten die verband houden met het verrichten van de betaling, daaronder begrepen de kosten tot het stellen van zekerheden, zijn voor rekening van de koper.

5.5 – Alle betalingen door de koper worden allereerst in mindering gebracht op de door de koper aan ons verschuldigde rente, ten tweede op de door ons gemaakte incassokosten en administratiekosten en ten derde telkens op de oudste openstaande factuur/schuld.

5.6 – Indien de koper een verplichting jegens ons niet (volledig of tijdig) is nagekomen, surseance van betaling is aangevraagd, failliet is verklaard of is geliquideerd, of indien beslag wordt gelegd op zijn activa en/of vorderingen (of indien een gebeurtenis plaatsvindt, of een procedure wordt aangespannen, jegens de koper in een rechtsgebied waar hij gevestigd is, die hetzelfde effect heeft als de voornoemde gebeurtenissen), worden alle facturen en vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 

5.7 – Met betrekking tot eventuele openstaande bedragen die de koper niet overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden heeft betaald, is de koper gehouden tot betaling van de wettelijke rente. Deze rente groeit dagelijks aan vanaf het voornoemde moment of de vervaldatum (indien deze datum eerder valt) tot de datum waarop het achterstallige bedrag daadwerkelijk is voldaan, hetzij vóór, hetzij na de rechterlijke uitspraak. De koper betaalt de rente samen met het achterstallige bedrag.

5.8 – In de omstandigheden bedoeld in paragraaf 5.6. hebben wij eveneens het recht om de (verdere) nakoming van onze verplichtingen gedurende een termijn van ten hoogste twee maanden op te schorten en onbetaalde goederen terug te nemen, of de overeenkomst evenals andere overeenkomsten met de koper gedeeltelijk of geheel ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten. Zolang de termijn van opschorting duurt, hebben wij het recht, en aan het einde van die termijn zijn wij verplicht, om te kiezen voor (verdere) nakoming van onze verplichtingen, hetzij (gedeeltelijke) ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

5.9 – Wij hebben het recht om alle vorderingen en/of aansprakelijkheid, ongeacht of deze reeds verschuldigd en opeisbaar zijn, te verrekenen met alle vorderingen van de koper.  Uitoefening door ons van onze rechten op grond van deze paragraaf heeft geen invloed op of beperkt geenszins de overige rechten die wij mogelijk op grond van de onderhavige algemene voorwaarden hebben.

5.10 – Indien de kredietwaardigheid van de koper aan ernstige twijfel onderhevig is, hebben wij het recht om onder rembours  te leveren, in welk geval de leveringskosten door de koper dienen te worden betaald, of om (verdere) zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalings- en andere verplichtingen door de koper, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, een bezitloos pandrecht op nader door ons aan te geven goederen en conform Incoterm 2010.  Indien de koper niet bereid of in staat is om de gevraagde zekerheid te verstrekken, hebben wij het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, onverminderd onze overige rechten en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.

6. Leveringsrisico en leveringstermijn

6.1 – Tenzij schriftelijk anders bepaald in onze orderbevestiging, vindt levering plaats af fabriek vanaf ons bedrijfsterrein, onze productielocatie of ons magazijn, in voorkomend geval op het moment dat de goederen aan de koper ter beschikking worden gesteld door in het bezit te zijn van de (eerste) vervoerder.  Op het moment dat de goederen ons bedrijfsterrein, de productielocatie of het magazijn verlaten, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de koper. De koper is gehouden om op het moment van levering te controleren of de geleverde goederen of de verpakking daarvan gebreken of eventuele zichtbare schade vertonen, of om de goederen direct te controleren nadat hij door ons in kennis is gesteld van het feit dat de goederen te zijner beschikking zijn gesteld. Indien de goederen op verzoek van de koper worden opgeslagen, is het risico van verlies of schade voor de koper vanaf het moment van het verzoek.

6.2 – Eventuele tekorten of schade aan de geleverde goederen en/of de verpakking ervan die op het moment van levering zijn ontdekt, dienen door of namens de koper te worden vermeld op de leveringsbon of de factuur en/of de vervoersdocumenten, bij gebreke waarvan klachten niet in behandeling zullen worden genomen.  De gegevens als opgenomen in onze administratie zijn daarbij doorslaggevend.

6.3 – Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in onze orderbevestiging, aanvaardt de koper afwijkingen in gewichten of hoeveelheden tot en met 20% van de contractueel overeengekomen gewichten of hoeveelheden, en dient hij pro rato te betalen voor het daadwerkelijk geleverde gewicht of de geleverde hoeveelheid.  Het gewicht of de hoeveelheid vermeld in onze orderbevestiging geldt als doorslaggevend bewijs van het geleverde gewicht of de geleverde hoeveelheid.

6.4 – Wij hebben het recht om in gedeelten te leveren, welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.  In dat geval is de koper gehouden om overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 5 van de onderhavige algemene voorwaarden te betalen.

6.5 – Alle verkoop van Accoya® hout dient te voldoen aan onze Grading Specifications waarin de acceptabele kwaliteit voor verkoop en de specificaties van Accoya® hout zijn aangegeven. De Grading Specifications zijn vermeld op www.accoya.com of op aanvraag.

6.6 – Levertermijnen worden slechts bij benadering gegeven. De opgegeven termijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

6.7 – Wij kunnen niet worden verplicht tot betaling van enige vergoeding indien de opgegeven leveringstermijn wordt overschreden.  Indien de termijn van levering herhaaldelijk wordt overschreden, heeft de koper het recht om levering binnen een redelijke termijn te verlangen.  Indien deze redelijke termijn eveneens wordt overschreden, heeft de koper het recht om de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens het geval waarin wij door overmacht niet kunnen leveren.

6.8 – Niettegenstaande het bepaalde in paragraaf 6.6 zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade of verliezen veroorzaakt door niet tijdige levering door onze leveranciers aan ons.

6.9 – Uitsluitend indien de verpakkingsmaterialen en/of pallets, voor rekening en risico van de koper, in goede staat en binnen dertig dagen na ontvangst door ons zijn ontvangen, zullen de hiervoor door ons berekende kosten aan de koper worden terugbetaald. Indien een speciale verpakking vereist is, zullen de kosten hiervan niet voor terugbetaling in aanmerking komen. Tarieven en andere voorwaarden verbonden aan de levering van verpakkingsmaterialen zullen in onze aanbieding worden opgenomen.

6.10 – Indien levering niet kan plaatsvinden wegens omstandigheden die aan de koper kunnen worden toegerekend, hebben wij het recht om aan de koper de kosten in rekening te brengen die het gevolg zijn van deze vertraging.

7. Vervoer en risico

7.1 – De transportmiddelen, verpakking, verzekering enz. zullen indien geen specifieke instructies van de koper worden ontvangen door ons worden vastgesteld, waarbij wij zorgvuldig zullen handelen, doch zonder daarbij enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook te aanvaarden. Mogelijke specifieke instructies van de koper met betrekking tot vervoer, verpakking of verzekering zullen slechts worden opgevolgd en uitgevoerd indien de koper heeft verklaard dat hij alle eventuele kosten en risico’s zal dragen.

7.2 – Vervoer van de goederen vindt plaats voor rekening en risico van de koper, ook indien de vervoerder verlangt dat cognossementen, vrachtbrieven, enz. de bepaling bevatten dat alle schade en verliezen betreffende het vervoer voor rekening en risico van de afzender komen, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 – De eigendom van de geleverde goederen blijft bij ons berusten totdat de koper volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen onder de overeenkomst waarop de levering is gebaseerd, daaronder begrepen mogelijke verliezen en schade, kosten, rente en boetes, ook indien de koper zekerheid heeft gesteld. Totdat de eigendom niet op de koper is overgegaan, zal de koper:

(a) de goederen op een fiduciaire basis houden als onze bewaarnemer;

(b) de goederen (zonder kosten voor ons) opslaan, afgescheiden van alle andere goederen van de koper of derden, op een dusdanige wijze dat zij duidelijk als ons eigendom identificeerbaar blijven;

c) identificerende tekens of verpakking op of met betrekking tot de goederen niet vernietigen, beschadigen of onleesbaar maken;

(d) de goederen in goede staat bewaren, erop toezien dat de goederen steeds droog, koel, vorstvrij en in de originele verpakking worden opgeslagen, en de goederen voor ons verzekerd houden tegen de volle prijs en tegen alle risico’s, naar de redelijke tevredenheid van de koper. Op verzoek zal de koper de verzekeringspolis aan ons ter hand stellen.

8.2 – De koper zal de geleverde goederen niet verwerken of vervreemden anders dan binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. 

8.3 – Indien de koper in gebreke blijft met het betalen van een verschuldigd bedrag, hebben wij het recht om alle onbetaalde, geleverde goederen terug te nemen. De koper machtigt ons om de goederen op zijn kosten te retourneren.  Verder machtigt de koper ons, evenals eventuele door ons aangewezen vertegenwoordigers, om vooraf zijn terreinen, gebouwen, pakhuizen, fabrieken, bouwterreinen, enz. te betreden teneinde ons in staat te stellen om onze eigendommen terug te nemen.

9. Overmacht

9.1 – Onze gehoudenheid om onze verplichtingen na te komen wordt opgeschort gedurende de tijd dat wij wegens overmacht niet kunnen nakomen en, om twijfel te voorkomen, zullen wij niet in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden handelen, noch aansprakelijk zijn voor vertraging in de nakoming of niet-nakoming van welke verplichtingen dan ook op grond van de onderhavige algemene voorwaarden indien deze vertraging of niet-nakoming te wijten is aan een overmachtsituatie.

9.2 – Gelijk aan het onvermogen om na te komen staat de situatie waarin de nakoming ernstig wordt belemmerd.

9.3 – “Overmacht” betekent elke voor ons van buiten komende oorzaak, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de volgende omstandigheden: een tekort op de markt aan noodzakelijke grondstoffen, materialen en/of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, oorlog, oorlogsrisico’s, burgeroorlog, rellen, brand, aardbevingen, waterschade, overstromingen, stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluitingen, import- en exportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, storingen in apparatuur, en niet (tijdige) levering van noodzakelijke grondstoffen en materialen, water en/of energie aan ons bedrijf.

9.4 – Gelijk aan overmacht staan eveneens de omstandigheden genoemd in paragraaf 9.3  voorkomend in het bedrijf van derden van wie wij grondstoffen, materialen, diensten, onderzoeksrapporten, monsters, berekeningen enz. betrekken of ontvangen.

9.5 – Gelijk aan overmacht staat eveneens de situatie waarin de omstandigheden genoemd in paragraaf 9.3  zich voordoen met betrekking tot opslag en vervoer van goederen, al dan niet uitgevoerd onder ons eigen beheer.

9.6 – Indien als gevolg van overmacht de opschorting van onze nakoming van (een deel van) de overeenkomst langer dan drie maanden duurt, hebben beide partijen het recht (de rest van) de overeenkomst ontbonden te verklaren, na een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 14 dagen. Geen van beide partijen zal in dat geval gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding. Eventuele vooruitbetalingen worden teruggestort, met dien verstande dat de koper zal betalen voor onze prestaties tot aan de dag van ontbinding of (al naar gelang het geval) deze prestaties worden verrekend overeenkomstig het overeengekomen factuurbedrag.

10. Aansprakelijkheid

10.1 – Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verliezen die door welke reden dan ook wordt veroorzaakt, behoudens gevallen van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor directe en indirecte schade of verliezen, omzetderving en andere gevolgschade, en omvat eveneens die aansprakelijkheid jegens derden. In geval van beweerdelijk opzettelijk handelen of grove nalatigheid, berust de bewijslast bij de koper.

10.2 – Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of verliezen, omzetderving en andere gevolgschade, evenals schade of verliezen als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, veroorzaakt door ons personeel of andere derden die door ons zijn ingeschakeld in het kader van de nakoming van de overeenkomst (voor zover zij niet verantwoordelijk zijn voor deze nakoming). Deze uitsluiting omvat tevens opzettelijk handelen en grove nalatigheid.

10.3 – Onze totale aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag van de geleverde goederen.

10.4 – Indien wij goederen van derden opnemen is onze totale aansprakelijkheid jegens de koper beperkt tot de mate waarin die derden jegens ons aansprakelijk zijn.

10.5 – Wij zijn niet aansprakelijk voor schendingen van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van het gebruik van informatie en goederen die door ons of namens ons aan de koper zijn verstrekt.

10.6 – Met betrekking tot de goederen die door ons worden geleverd, vrijwaart de koper ons tegen vorderingen van derden betreffende schade of verliezen waarvoor wij onze aansprakelijkheid hebben uitgesloten.

10.7 – Wij bedingen alle wettelijke en contractuele rechten en weren die wij kunnen inroepen ter afwering van onze eigen aansprakelijkheid jegens de koper, eveneens voor ons personeel of derden die door ons bij de nakoming van de overeenkomst worden ingezet en voor de handelingen waarvan wij onder het toepasselijk recht aansprakelijk zouden kunnen zijn.

10.8 – Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, schade of verlies in situaties waarin onze schriftelijke instructies en/of richtlijnen voor installatie of gebruik van onze producten niet worden opgevolgd of nageleefd.

11. Klachten

11.1 – Onverminderd de overige bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden dienen alle klachten betreffende eventuele gebreken binnen 30 dagen na ontdekking ervan schriftelijk en anderszins overeenkomstig het Waarborg- of Garantiecertificaat of de Garantie, waaronder de goederen zijn verkocht, bij ons te zijn ingediend.

11.2 – Klachten betreffende facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum te worden ingediend.

11.3 – Na afloop van de termijnen genoemd in de paragrafen 11.1. en 11.2. worden klachten niet meer in behandeling genomen.

11.3 – Na afloop van de termijnen genoemd in de paragrafen 11.1. en 11.2. worden klachten niet meer in behandeling genomen.

11.4 – Klachten betreffende gebreken in geleverde goederen worden uitsluitend in behandeling genomen indien de gebreken het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten.

11.5 – Onder geen beding ontslaat het indienen van een klacht door de koper de koper van zijn gehoudenheid tot het voldoen van zijn betalingsverplichtingen jegens ons.

11.6 – Geleverde goederen kunnen slechts na onze voorafgaande schriftelijke toestemming worden geretourneerd. Vervoer en alle daaraan verbonden kosten komen in dat geval ten laste van de koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.7 – Tijd is van essentieel belang voor de toepassing van deze paragraaf 11.

12. Hoofdelijkheid

Indien de koper uit meer dan één natuurlijke persoon of rechtspersoon bestaat, zijn alle natuurlijke personen en rechtspersonen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de koper jegens ons.

13. Kortere verjaringstermijn

Onverminderd de bepalingen van paragraaf 11, dient de koper eventuele juridische stappen tegen ons, ongeacht of deze op de overeenkomst of op de wet zijn gebaseerd, binnen één jaar na aanvang van de verjaringstermijn, in te stellen conform de Nederlandse wettelijke regels.  Na afloop van de termijn van één jaar verjaren alle rechtsvorderingen.

14. Geheimhouding en non-concurrentie

14.1 – De koper is te allen tijde gehouden tot geheimhouding van alle informatie, materialen, goederen en monsters die hij van ons heeft verkregen en die zowel voor als tijdens onze samenwerking niet voor het publiek beschikbaar zijn, en zal niets van het voorgaande gebruiken voor enig ander doel dan het onze en op grond van een schriftelijke overeenkomst met ons.

14.2 – De koper zal bij het gebruik van de informatie die te zijner kennis is gekomen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. De koper heeft zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet het recht om de desbetreffende informatie en documentatie te vermenigvuldigen.

14.3 – De koper zal zijn werknemers verplichten om geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle informatie van vertrouwelijke aard als hierboven in paragraaf 14.1. bedoeld, en aangaande onze activiteiten. Deze verplichting evenals de verplichtingen, genoemd in de paragrafen 14.1 en 14.2, gelden zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan.

14.4 – De koper en/of zijn werknemers zullen aan het einde van de overeenkomst aan ons onmiddellijk alle informatie (of op ons verzoek op veilige wijze vernietigen) teruggeven die zij van ons in het kader van de instructie of opdracht hebben ontvangen onmiddellijk aan ons retourneren.

14.5 – De koper zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals gedurende een termijn van twee jaar na het einde van de overeenkomst onthouden van het (doen) aangaan van rechtstreekse of indirecte contractuele relaties, onder welke naam of aanduiding dan ook, met onze werknemers, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen. De koper garandeert dat de voornoemde verplichting eveneens zal worden nageleefd door rechtspersonen met wie hij is verbonden in een groep, als onder meer bedoeld in artikel 2:24 b van het Burgerlijk Wetboek.

15. Intellectueel eigendom

15.1 – Wij behouden de volledige eigendom van alle informatie en alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (alsmede het recht om octrooien, geregistreerde ontwerpen, ontwerprechten, auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen), daaronder begrepen wijzigingen of verbeteringen daarvan, met betrekking tot alles dat door ons of door derden is of wordt geleverd en/of ontwikkeld gedurende of voorafgaand aan de overeenkomst tussen ons, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot prijslijsten, rapporten, aanbevelingen, monsters, berekeningen, brochures, ontwerpen, schetsen en tekeningen, productieprocessen, knowhow, technische informatie en alle informatie die wordt verkregen uit analyses of tests van door ons geleverde producten, monsters of materialen. De koper is verplicht deze gegevens op ons eerste verzoek franco te retourneren of te vernietigen.

15.2 – De koper zal nimmer onze intellectuele en/of industriële eigendomsrechten aanvechten of betwisten, noch pogen één of meer van deze rechten te registreren of anderszins trachten om bescherming van deze rechten te zijner gunste te verkrijgen.

15.3 – De koper dient dergelijke handelingen te verrichten en dergelijke overeenkomsten en documenten te ondertekenen, zoals vereist om uitvoering te geven aan deze paragraaf 15.

16. Ontheffing en verbreking

16.1 – Geen enkele vertraging of nalatigheid door een partij om enig ander recht of rechtsmiddel uit te oefenen, zoals voorzien op grond van de onderhavige algemene voorwaarden of de wet, betekent een ontheffing van dat of enig ander recht of rechtsmiddel, noch zal het de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken Geen enkele of gedeeltelijke uitoefening van dit recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

16.2 – Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is of wordt, dan zal deze bepaling worden geacht te zijn aangepast in een mate die minimaal noodzakelijk is om deze geldig, legaal en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, zal de betreffende bepaling of enig deel daarvan worden geacht te zijn geschrapt. Elke wijziging of schrapping van een bepaling of enig deel daarvan op grond van deze clausule zal de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden onverlet laten.

17. Naleving van de relevante eisen

17.1 – De koper zal zich houden, en zal ervoor zorgen dat zijn functionarissen, werknemers, agenten en onderaannemers, zich houden aan alle toepasselijke wetten, statuten, voorschriften en codes met betrekking tot anti-omkoping, anti-corruptie en anti-belastingontduiking (“Anti-omkopingwetten”), samen met alle toepasselijke wetten, statuten, voorschriften en codes met betrekking tot anti-slavernij en anti-mensenhandel (“Anti-slavernijwetten”), en heeft en handhaaft zijn eigen beleid en procedures ter bevordering van anti-omkoping, anti-corruptie, anti-belastingontduiking, anti-slavernij en anti-mensenhandel, en dit beleid en deze procedures zullen de naleving van de anti-omkopingswetten en de anti-slavernijwetten waarborgen, en de koper zal deze waar nodig afdwingen. De koper garandeert verder dat hij niet op de hoogte is van omkoping, corruptie, belastingontduiking, slavernij of mensenhandel binnen zijn bedrijf of toeleveringsketen.

17.2 – Wij kunnen elke overeenkomst tussen ons en de koper met onmiddellijke ingang ontbinden door de koper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, indien de koper in strijd met de paragraaf 17 handelt, zonder enige aansprakelijkheid jegens ons, en de koper er verantwoordelijk voor is en ons vrijwaart voor alle door ons geleden schade, claims of verliezen als gevolg van schending door de koper van paragraaf 17.

17.3 – Wij zetten ons in om op een integere manier zaken te doen en eisen van de koper dat hij alle toepasselijke wet- en regelgeving in de landen waar hij zakendoet kent, begrijpt en zich eraan houdt.

18. Toepasselijk recht

18.1 – Op alle rechtsverhoudingen tussen de koper en ons is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980.

18.2 – Betreffende de interpretatie van internationale commerciële termen zijn de Incoterms 2010 van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.

19. Jurisdictie

19.1 – Alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen ons en de koper dienen ter beslechting te worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is, dient een geschil te worden voorgelegd aan de rechtbank in Arnhem.

19.2 – Het bepaalde in paragraaf 19.1. laat ons recht onverlet om het geschil ter beslechting voor te leggen aan de rechter die jurisdictie heeft volgens de regulier bevoegdheidsregels, of om het geschil ter beslechting voor te leggen aan een arbitragecollege overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 19.3. De koper gaat akkoord met deze rechten.

19.3 – Indien wij een geschil ter beslechting voorleggen aan een arbitragecollege, wordt het geschil overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel door hetzij één hetzij drie arbiters beslecht, te beslissen door ons, welke worden benoemd overeenkomstig het voornoemde Arbitragereglement. De plaats van arbitrage is Arnhem. De taal waarin de arbitrageprocedure wordt gevoerd is het Engels of het Nederlands, naar onze keuze.

× Waar te koop Kaart weergeven List view

Ga terug

WAAR TE KOOP

voor uw volgende projecten
Ga terug

Vind een distributeur

voor uw volgende projecten
Voer uw postcode/plaats in:
loading
Geo Location Symbol

Bent u op zoek naar een distributeur in ?

loading
Close

U bevindt zich momenteel op accoya

Wilt u de Accoya Website bezoeken om alle relevante inhoud voor uw locaties te bekijken?

Ja, breng me naar de website

Nee bedankt blijf op deze website